Застосування стандартів аудиту та етики в Україні

Керуючись статтями 6 та 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125–XII (зі змінами й доповненнями) та Статутом Аудиторської палати України, з метою впровадження на національному рівні стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, Аудиторська палата України вирішила від 27.02.2014:

1. Затвердити для обов’язкового застосування при виконанні завдань з 1 травня 2014 року в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2012 року.

2. Прийняти Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів у редакції 2012 року для обов’язкового застосування аудиторами України з 1 травня 2014 року.

3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2012 року на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

4. Контроль за виконанням цього рішення несе Голова Аудиторської палати України Нестеренко І.І.

Коротка довідка:

Аудиторська палата України (далі – АПУ) є незалежним органом, створеним згідно з Законом України “Про аудиторську діяльність” для забезпечення регулювання і вдосконалення аудиторської діяльності в Україні як системи незалежного фінансового контролю.

АПУ функціонує на засадах самоврядування і здійснює свою діяльність на підставі Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів та цього Статуту.

АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банках, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнові та немайнові права, виступати засновником та учасником інших юридичних осіб, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.

АПУ набуває повноважень юридичної особи з дня реєстрації її у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та цього Статуту.

АПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності АПУ не переслідує комерційних цілей і не має на меті отримання прибутку.

Найменування:

українською мовою:
повне – Аудиторська палата України;
скорочене – АПУ;

російською мовою:
повне — Аудиторская палата Украины;
скорочене – АПУ;

англійською мовою:
повне — The Auditors’ Chamber of Ukraine;
скорочене — The AChU

Місцезнаходження АПУ — м. Київ.


Экспресс аудит, налоговый аудит, юридические консультации от Феникс Сити, бухгалтерские услуги организациям

Обсуждение на Facebook