Звіт про рух грошових коштів за П(С)БО та МСФЗ

Нове НП(С)БО 1 (1) вступило в дію з березня 2013 року (2). Це означає, що вже починаючи зі звіту за 1-й квартал 2013 року бухгалтери повинні звітувати за новими формами звітності.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» було затверджено Мінфіном замість П(С)БО 1 — 5, що визначали не тільки основні принципи подання (П(С)БО 1), але й окремо роз’яснювали деталі заповнення фінансових звітів.

(1) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

(2) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 г. №73, яким затверждено НП(С)БО 1 замість П(С)БО 1, 2, 3, 4, 5, вступив в дію 19.03.2013 г.

При написанні НП(С)БО 1 орієнтиром став Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (далі – МСБО 1), який повинен зазнати змін відповідно до нової редакції Концептуальних основ фінансової звітності, коли остання вступить в силу.

Основні відмінності тлумачень звіту про рух грошових коштів згідно з національними (НП(С)БО 1) та міжнародними стандартами, а саме МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» (далі – МСБО 7):

Рух грошових потоків у результаті операційної діяльності

НП(С)БО: Підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту (форми №3).(п.9 НП(С)БО 1)
МСБО: Суб’єкт господарювання повинен представляти грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи, прямий метод, або непрямий метод (п.18 МСБО 7).
Коментарі: НП(c)БО 1 та МСБО 7 дозволяють використовувати прямий та непрямий методи складання звіту про рух грошових потоків але в п. 19 МСБО 7 пріоритет надається прямому методу представлення грошових потоків.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

НП(С)БО: Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (Загальні положення, НП(c)БО 1
МСБО: Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
(п.6 МСБО 7). МСБО 7 не включає в склад інвестиційної діяльності інвестиції, які являють собою грошові еквіваленти. Згідно п.7 МСБО 7 Для того, щоб інвестицію можна було визначити як еквівалент грошових коштів, вона повинна вільно конвертуватися у відому суму грошових коштів і характеризуватися незначним ризиком зміни вартості (також п.15 МСБО 7).
Коментарі: Фінансові інвестиції короткострокового характеру в МСБО 7, на відміну від НП(c)БО 1, можуть включатися до складу операційної (поточної) діяльності.

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

НП(С)БО: Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства (Загальні положення , НП(С)БО 1)
МСБО: Банківські позики, як правило, відносяться до фінансової діяльності. Проте банківські овердрафти, які підлягають погашенню за вимогою, є невід’ємною частиною управління грошовими коштами суб’єкта господарювання та представляють операційну діяльність (п.8 МСБО 7).
Коментарі: Банківські овердрафти в МСБО 7 можуть представлятися у складі операційної діяльності. Відповідно до НП(С)БО 1, будучи банківськими позиками, овердрафти формально підлягають включенню до складу грошового потоку по фінансовій діяльності.

Можливість використання нетто-методу

НП(С)БО: У звіті про рух грошових коштів розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків грошових коштів підприємства, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду (п. 4.3 Наказу Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності та Розділу 2 п9. НП(С)БО 1)
МСБО: Згідно п.22 МСБО 7 грошові потоки, що виникають від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності можуть представлятись в звіті про рух грошових коштів в нетто-методі: (a) надходження і виплати грошових коштів за дорученням клієнтів, коли грошові потоки відображають діяльність клієнта, а не діяльність суб’єкта господарювання; (б) надходження і виплати грошових коштів за статтями, згідно з якими оборот є швидким, суми великими, а строки погашення короткими.
Коментарі: В МСБО 7 на відміну від НП(С)БО 1 дозволяється використання нетто-методу.

Розкриття інформації про рух грошових коштів за сегментами

НП(С)БО: Немає
МСБО: Відповідно до підп. (Г) п.50 МСБО 7 у Звіті про рух грошових коштів заохочується розкриття додаткової інформації про суму грошових потоків, що виникають від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності кожної відображеної у звітах галузі або географічного сегмента.
Коментарі: П(С)БО 29 визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

Отже, з приводу Звіту про рух грошових коштів, який передбачено НП(С)БО 1, можна сказати, що це єдиний звіт, в якому залишили право вибору методів його складання — прямий і непрямий методи, що не суперечить вимогам МСБО 7.

Обсуждение на Facebook